PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Zvolte si svou mandalu. Můžete se dozvědět něco důležitého.

Written by admin

Eye drawing, pencil sketch on paper, sepia and vintage effect. Eye contact

Eye drawing, pencil sketch on paper, sepia and vintage effect. Eye contact

Mandala je sakrální magický symbol využívaný v duchovní praxi buddhismu. Mandalám je připisována zvláštní síla umožňující lépe pochopit sebe sama, nacházet ve vlastním podvědomí řešení problémů, zklidnit se a pocítit příliv energie.

Jestliže se nemůžete soustředit, zkuste tento postup: zavřete oči, třikrát se zhluboka nadechněte, otevřete oči, podívejte se na obrázek a podle okamžitého pocitu zvolte mandalu. Několik vteřin se na ni dívejte a potom si přečtěte výklad. Čím více podvědomí bude ve volbě vaší mandaly přítomno, tím silnější nápovědou bude její výklad.

1. Harmonie

Ovládá ji duchovní element. Ideálně vyvážené jin a jangženská a mužská energie. Ideálně vyvážené spolupůsobení veškerých prvků. Nese v sobě ducha labutí energie. Přináší labutí půvab ženství i ochrannou mužskou sílu. Připomíná nutnost duševní vyrovnanosti. Při pohledu na ni zatouží váš duch po dosažení co největší harmonie mezi tělem, rozumem a duší. Žádá po vás umění ustoupit, stanovit správně priority a uspořádat život.

2. Zhojení

Ovládána elementem ducha. Každý z kruhů zobrazuje vrstvu vaší podstaty. Všechny body zaměřují koncentraci na vaše vyléčení. Nese v sobě ducha ropuchyPřináší hluboce očistnou energii. Váš duch žádá po vás věnovat méně pozornosti důsledkům a soustředit svou energii na porozumění a přijetí nynější situace. Půjdete-li hlouběji, pochopíte, že vyléčit se můžete, začnete-li se dívat na to, co se právě děje, z jiného úhlu.

3. Intuice

Řídí ji duchovní prvek. Každý kruh představuje vrstvu vaší podstaty, trojúhelníky vyjadřují její trojstrannost. Vaše intuice začíná sílit jako nadcházející výbuch sopky společně s celým vaším ohromným vnitřním vesmírem. Tato mandala nese ducha sovy. Pomáhá probudit vašeho ducha, je jako stráž k bráně vaší vnitřní moudrosti. Váš duch po vás chce, abyste věřili, naslouchali a zůstávali otevřeníZbavte se všech předsudků a znovu zkoumejte sami sebe a svůj vrozený dar. Už teď znáte více, než tušíte.

4.Vidění

Řízena elementem ducha. Pomáhá odhalit vaše skutečné předurčení. Ujasňuje vaše záměry a hlavní životní cíle. Každý z kruhů je vrstvou vaší podstaty; symbolizují vzájemné působení prvků vytvářejících vaše jedinečné vidění života. Nese ducha energie bílého tygra. Tato nádherná šelma vidí vše s velkou jasností, soustředěním a mimořádnou pozorností. Zdrží vás okamžitých hnutí a zaměří na ambice. Váš duch požaduje vizualizaci budoucnosti. Buďte soustředěni a držte se cíle.

5. Odpuštění

Řízena vodním elementem. Kruhy na okrajích jsou ochranou bariérou, hluboké prolákliny pozitivního a negativního prostoru se setkávají v romboidním středu: všechny vaše city, lásky i obavy směřují do jediného bodu. Nese psího ducha, bezpodmínečné přátelství a hlubokou oddanost. Připomíná, že stejně jako pes, také odpouštějící duše je nejlepším přítelem člověka. Váš duch chce, abyste si ujasnili své problémy. Smiřte se se svými city a odpusťte.

6. Rozhovor

Řízena elementem vody. Ochranná bariéra kruhů a zdobných vzorů obklopuje střed. Každá vrstva ukazuje něco nového, podobného způsobu naší mluvy; všechny způsoby řečiverbálních i neverbálních sdělení. Nese velrybího duchajedinečnou velrybí píseň, historii a půvab spolu s velitelským duchem. Váš duch žádá, abyste si připomněli vše, co bylo řečeno, i to, co řečeno nebylo. Ponořte se hlouběji do sebe, mluvte upřímně a dosáhnete nejlepších výsledků.

7. Představivost

Řízena vodním prvkem. Bublinkovité kruhy chrání nádherné shluky energie tančící kolem středu: symbol tvůrčích možností. Přináší ducha vážky, její schopnost vidět pod povrch. Nalézá nové možnosti, vybavuje nadšením a tvůrčí energií. Váš duch žádá přestat se zbytečně vzrušovat a dát průchod své představivosti. Jednejte rozhodně a cílevědomě, držte se toho, co se vám zamlouvá, ne toho, co budí váš strach.

8. Láska

Řízena elementem vody. Vnější ochranný obal a za ním šipky směřující do středu, synchronně spojeny v krásném souladu. Je to symbol soustředění na lásku jako hlavní motiv a počátek všeho konání. Mandala uchovává duch mořského koníka s jeho ušlechtilými, laskavými úmysly a věrností těm, které miluje. Váš duch vás nabádá k vnitřní obnově. Mějte se rádi, věnujte se tomu, co vám přináší radost, ať vaše srdce tančí a zpívá. S láskou k sobě se při hledání lásky kolem sebe neminete cíle.

9. Soucit

Vládne jí vodní element. Bariéra z obvodových křížků je jako armáda zkřížených mečů spojujících se do čtyř důležitých prvků. Společně sdílejí jedinou cestu a dělají to, co srdce pokládá za správné. Mandala ochraňuje sloního ducha. Nese pevnou víru, založenou na laskavé a soucitné povaze. Váš duch si přeje, abyste nahlédli do svého srdce – jsou vaše city k sobě dost hluboké a váš soucit s okolím opravdový? Buďte vlídnější a jednejte podle hlasu srdce.

10. Síla

Řídí se vzdušným elementem. Znovu vidíme ochrannou bariéru zkřížených mečů, avšak šipky a body uvnitř připomínají ochranné talismany. Je to symbol potřeby vnitřní síly a připravenosti k obraně. Nese v sobě orlího ducha. Přináší vynikající schopnost jasně vidět a bez váhání směřovat k cíli. Váš duch vám připomíná, že je čas pozvednou vnitřní sílu na novou úroveň a směle jít za tím, co jste si předsevzali. Najděte novou vnitřní odvahu a odhodlání.

11. Inspirace

Řídí ji vzdušný prvek. Zkřížené meče po obvodu a nádherný motiv pavího vzoru v centru jsou obrazem propojení úsilí a tvorby. Uchovává pavího ducha. Nese jeho krásu, kouzlo a hrdost a vskutku jedinečný pohled na život. Umění předvést světu, co je ve vás, všechny své odstíny a barvy. Váš duch chce, abyste uviděli krásu kolem sebe a zároveň dokázali předvést krásu a schopnosti vlastní. Je čas naplnit své sny a naplno se otevřít.

12. Obrana

Řídí se elementem vzduchu. Bariéra chrání srdce mandaly, symbolizující rysy bojovníka i dobře vychované osobnosti. Uchovává medvědího ducha. Jeho síla je obranné povahy; neútočí, avšak dává najevo, že je tu. Máme vědět, kdy ustoupit a být připraveni. Váš duch vám připomíná nutnost správné volby sil. Věřte svým instinktům a naslouchejte srdci. Nejlépe vám napoví, kdy se hájit a kdy se vyhnout konfliktu.

13. Jistota

Řídí se elementem ohně. Je symbolem zevnitř pramenící síly, stojící vysoko a přitahující pozornost. Nese v sobě lvího ducha, zářící, dominující energii a pocit hrdosti na sebe. Vždy charismatický, vždycky v čele. Váš duch vám tu napovídá, že je třeba hledat možnosti a jednat, být vůdcem a najít vlastní hrdost. Byli jste vyvoleni, aby sebetěžší úkol byl pro vás snadný a jednoduchý.

14. Motivace

Řídí ji element ohně. Podél bariéry zářící kupole s jiskrou uvnitř, v centru zrno pevně zasazené do podkladu. Obraz symbolizuje soustředění a pevné trvání na svémenergii i připravenost razit si cestu ke svobodě. Přináší ducha koně s neomezenou energií, cílevědomostí a pocitem volnosti. Běžme svobodně, máme-li cíl! Duch mandaly vyzývá k jednání. Získáte jen to, co sami založíte. Založené musíte i dále posilovat, abyste mohli jít dál.

15. Změna

Řídí ji ohnivý prvek. Uvnitř bariéry z kupolí je otáčivý vír pohyblivých částeček, symbol pohybu zevnitř, nové životní síly nabírající na obrátkách. Je v ní skryt hadí duchcitlivý a pružný, nadaný uměním zbavit se starého a přichystat se na nové. Spojit se se svým vnitřním plamenem – to napovídá duch této mandaly. Nejprve odhoďte vše, co vás omezuje – a nadejde čas pro změnu.

16. Možnost

Řízena je ohněm. Bariéra z jiskřících kopulí skrývá v centru jakousi vůdčí hvězdu, ukazující do mnoha stran. Je to symbol mnoha možných kroků vpřed. Skrývá duch datlajeho optimismus a životní elán, odhodlání vydobýt mnohé z mála. Váš duch vám ukazuje, že je třeba využít každého dne a vytvořit si možnosti i tam, kde žádné nejsou. I v temnotě směřovat ke kráse.

17. Tvorba

Řídí se elementem Země. Všimněte si vnitřní výplně v podobě průřezu sloního chobotu obklopujícího šipky symbolizující rozkvět tvůrčích záměrů. Mandala skrývá duch orangutana s jeho uzemněným středem, uměním a schopností pracovat nejen kvůli přežití. Napojte se na tvůrčí stránku své osobnosti, rozvíjejte schopnosti sebevyjádření, ať už tancem, psaním, hudbou či jinak.

18. Vděčnost

Řídí se zemním elementem. Geografické znaky vesmíru, měsíčních cyklů a gravitačních sil jsou centrem této mandaly. Symbolizují vše, na čem jste pracovali a pracujete ve spojení s jinými. Chová v sobě duch býka. Nese jeho sílu, hluboké spojení a úctu k zemi. Je třeba žít pokorně a znát své místo. Váš duch si žádá, abyste pohlédli na svůj život a ptali se, za co jste vděčníVažte si toho, co máte a žijte přítomností. To je cesta k harmonii.

19. Instinkt

Řídí se zemním elementem. Vidíme jakousi schránku s několikami linkami spojenými ve středu. Symbolizují zacílenost. Mandala uchovává žraločího ducha. Nese jeho primitivní poznání prostředí a nezastavitelnou sílu zaměřenosti na cíl. Máte v sebe věřit a neukazovat své slabiny. Váš duch vás vyzývá ke změně cílek soustředění na své skutečné, pravé záměry. Věřte svému nitru a jděte vpřed bez váhání.

20. Spojení

Řídí se zemním elementem. Spojené listovité obrysy jsou symbolem života v samé hloubi kořenů. Nese vlčího duchajeho instinktivní moudrost a obcování na vysoké morální úrovni. Jsme součástí celku, máme svou roli a pocit jednoty. Váš duch vás vede k propojení s přírodouObraťte se k svému podvědomí, k zemi, k přírodní moudrosti. Postůjte bosí na holé zemi, abyste v harmonii s ní našli harmonii se sebou.

About the author

admin

Leave a Comment