PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Zajímavý test: určení lidského psychotypu podle postavičky, kterou namalujete

Written by admin

test-geometrie
Zajímavý test: určení lidského psychotypu podle postavičky, kterou namalujete z geometrických útvarů. Máte k dispozici 10 geometrických útvarů – trojúhelníky, kruhy a čtverce nebo obdélníky. Velikost si zvolíte libovolnou, tvary se mohou překrývat, nebo ležet jeden na druhém.

Spočítejte, kolik trojúhelníků, kruhů a čtverců nebo obdélníků jste použili.

Příklad: 3 trojúhelníky, 2 kruhy, 5 čtverců. Dostáváme číslo 325. Celkem máme 6 základních skupin a 63 podtypů.

Pro výklad si dole najděte svoji číselnou kombinaci:

Vyberte trojmístné číslo, které jste dostali.

901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109

Patříte k typu 1 : «Vedoucí».

Pro „vedoucího“ jsou typické organizátorské a řečnické schopnosti, orientace na společenské normy chování, vysoká úroveň sociální adaptace. Osoby tohoto typu mají srozumitelné, cílevědomé chování. Charakterizovat je můžeme jako vůdce. Při dosahování cílů se neohlížejí na své zdraví. Jsou odolní vůči stresu. Řečnické dovednosti a schopnosti dobrého vypravěče jim umožňují věnovat se přednáškové a pedagogické činnosti. Jejich vůle a energie je zřejmá každému, jsou to jejich nejvýraznější rysy. Schopnost intenzivního volního úsilí, dlouhodobého a trvalého, zasahuje jejich vnitřní život i vnější projevy. Jejich tvrdost, houževnatost a sebeovládání je staví do středu pozornosti ostatních. Vždycky jasně vědí, co chtějí a jakými cestami toho dosáhnout. Jsou to lidé s přirozenou schopností působit na jiné a orientovat je podle vlastního uvážení a vlastních záměrů. Schopnost energického dlouhodobého vypětí, schopnost boje za své zájmy a sebeovládání je charakterizují jako osoby schopné být skvělými administrátory, představiteli výkonné moci, šéfy podniků. Mnohokrát přezkoumávají vlastní závěry, mnohokrát přepracovávají své projekty, než se definitivně ujistí jejich správností. Z toho plyne i jistý konzervativismus, odmítavý vztah k „střádání základů“, ke kritice už zavedených principů. Pokud jde o splnění toho, co pokládají za svou povinnost, žádné svody osobní povahy ani žádné prosby těch nejbližších nejsou schopny je svést ze zvolené cesty, kterou pokládají za jedině správnou. Mají vysoce rozvinutý pocit vlastní důstojnosti, který někdy přechází v silnou sebelásku a přehnané sebevědomí. Je to vyvoláno tím, že pakliže někdo takový usiluje o moc a je nucen o ni bojovat, nemůže neochraňovat vlastní „Já“ před útoky.

505, 514, 523, 532, 541, 550

Patříte k typu 2: «Zodpovědný vykonavatel».

Má mnoho rysů podobným „vedoucímu“. Často však váhá při přijímání důležitých rozhodnutí. Lidé tohoto typu jsou obvykle na vysoké profesionální úrovni. Vynikají vysokou náročností k sobě i ostatním. Převaha promyšlených a uvážených akcí nad všemi duševními hnutími zanechává svérázný otisk na všech vlastnostech této osobnosti. Často takové typy nalézáme mezi podnikateli, vedoucími obchodních a průmyslových podniků a bank, to jest v prostředí, kde mají co dělat s organizací složenou z velkého množství materiálně-technických objektů a dokumentace, což při jejím vedení a udržení ve spořádaném chodu vyžaduje nejenom usilovnou práci, ale také intelekt.

Jsou opatrní, šetrní a obezřetní v nakládání se zdroji, vytrvale usilují o snad pomalý, zato však jistý rozvoj věci, do které se pustili. Neriskují ani když se před nimi rýsují zářivé možnosti, jednají na jistotu. Politicky jsou konzervativní nebo mírně liberální, nikdy se nepřiklánějí ke krajním názorovým proudům. Rozumná zdrženlivost a uvážlivost jsou jim vlastní i v otázkách lásky a manželství. Milostnou touhu jsou schopni podřídit rozumové úvaze. Rozvinutý intelekt a vůle jim umožňují orientovat se v realitě života i svých osobních záležitostech, o které se starají velmi pečlivě. Nezřídka jsou pravdomluvní. Pro zvýšené nároky k vlastní osobě jsou schopni pracovat bez ohledu na své zdraví a ohrozit je. Onemocnění způsobená nervovým vypětím jsou jejich častými společníky. „Zodpovědní vykonavatelé“ by tedy měli velmi dbát na dodržování pracovního rytmu a nezapomínat na odpočinek.

406, 415, 424, 433, 442, 451, 460
Patříte k typu 3: «Úzkostný, pochybující».

Tento typ je charakterizován různorodými schopnostmi – od literárních až po precizní manuální dovednosti. Nehledě na množství talentů potřebuje mírné povzbuzování, neboť často bezdůvodně nevěří ve vlastní síly a pochybuje o sobě. „Úzkostný, pochybující“ typ má výrazný sklon k pořádku a čistotě, špínu a nelad fyzicky nesnáší. Lidé tohoto typu mohou zcela nečekaně změnit profesi. Obvykle se cítí stísněni rámcem jediné profese, mívají koníčky, ve kterých jsou velmi úspěšní. Nově zvoleným profesním směrem bývá často umění. Můžeme tedy pozorovat, že se z lékaře stane pěvec nebo herec a novinář začíná tvořit v oblasti dekorativního umění. Často také spojují svou základní uměleckou profesi s dalším talentem – například houslista výtečně maluje atp.

Umění má pro ně veliký význam, je epicentrem jejich života, zcela je pohlcuje. Věnují mu velikou část svého času. S tím souvisí zvláštnost jejich emoční sféry, kde velkou roli sehrávají jejich fantazie. Mají schopnosti jemného estetického cítění a estetický požitek nadřazují všemu ostatnímu. Vynikají postřehem, živou vnímavostí, rozvitou obrazností. Jejich postřeh jim umožňuje vidět mnohé, čeho si jiní nepovšimnou.

415 — poetický podtyp, lidé nadaní pro poetickou tvorbu.

424 — pro tento podtyp je typická neuvěřitelná pečlivost, s níž dělá vše, do čeho se pustí.

307, 316, 325, 334, 343, 352, 361, 370

Patříte k typu 4: «Vědec».

Lidé tohoto typu snadno ve svých soudech abstrahují od skutečnosti, jsou schopni zajímavých teoretických zobecnění, „na všechno mají svou teorii“. Zpravidla vládnou jasným, logickým myšlením, v jehož důsledku dokážou vypozorovat zákonitosti, vzájemné souvislosti a vztahy. Často je nacházíme ve stavu zadumané, soustředěné mysli. Svou logikou a metodičností jsou schopni neuspořádanou hroudu hmoty, pouhé nahlučení materiálu přeměnit v uspořádaně rozpracovaný objekt vědy, pokud je věda jejich zálibou nebo profesí. Tyto schopnosti jim pomáhají zaujmout důstojnou pozici v nejrůznějších oblastech činnosti. Politický činitel s vědeckým typem myšlení bude vážen pro schopnost rychlé orientace ve vzájemně působících faktorech ovlivňujících život společnosti. Pedagog bude schopen pomoci ve složitém procesu osvojování náročné látky studujícím a byznysmen efektivně uváží všechny možné riskantní operace svého podnikání.

Tito lidé se často věnují vědě, svou vědeckou činnost korunují disertací a vědeckou teorií shrnutou v nějaké knize. Jsou racionální, své jednání pečlivě promýšlejí. Přes svou racionalitu mají však i umělecké sklony a počínali by si s grácií například na scéně. Táhne je to k „syntetickým“ druhům umění: divadlu, filmu, lehčím žánrům i cirkusu.

316 — v oblasti vědy jsou to zpravidla „globální teoretici“, zabývající se mezioborovými, metodickými nebo vědecko-teoretickými problémy; v praxi z nich obvykle bývají skvělí koordinátoři v nejrůznějších oblastech.

325 — podtyp této kombinace často tíhne k biologii, medicíně nebo botanice.

208, 217, 226, 235, 244, 253, 262, 271, 280

Patříte k typu 5: «Intuitivní».

Lidé tohoto typu mají vysoce citlivý nervový systém a výraznou představivost. Jejich nervová soustava je ovšem často ohrožena přetížením. „Intuitivní“ typ nejraději přeskakuje od jedné činnosti ke druhé. Bývají to lidé altruističtí, často se starají o všechny kolem sebe, někdy i k vlastní škodě. Negativně přijímají jakékoli pokusy o omezení své osobní svobody. Mají mnoho technických dovedností, jsou manuálně zruční a mnohé dokážou vyrobit nebo opravit vlastníma rukama. Dobře se ovládají. Zvýšená citlivost nachází svůj odraz ve volní oblasti.

Pracují v nevyrovnaném módu – dokážou ze zájmu trávit prací bezesné noci, načež ji na čas rázem úplně opustí. V materiálním ohledu bývají často nepraktičtí a přesmíru štědří, mají-li peníze. Velmi často se projevují jako laskaví a shovívaví lidé, stejně často se však uzavřou přede všemi, protože je styk s lidmi unaví. Tento typ bývá přitahován k aktivnímu veřejnému životu, ke své činnosti snadno získávají další a organizují ji. Jsou aktivní, společenští, taktní a vnímaví pozorovatelé. Jejich bystrá, vnímavá mysl a intuice jim umožňují řešit úkoly, s nimiž by si jiní těžko poradili. Jsou pohostinní, rádi lidi obdarovávají. Mají zájem o různé vědní obory a rádi se o své znalosti podělí. Je mezi nimi mnoho pedagogů, psychologů a lidí, kteří svou přednáškovou činností popularizují různé obory. Hodně čtou, jejich zvídavost je obrovská.
Získané znalosti se snaží systemizovat. Je mezi nimi také mnoho sběratelů. Jsou pracovití, přesní a snaží se být hospodární a pořádní.

235 — podtyp, na který často narazíme mezi psychology.

217 — podtyp charakteristický technickými vynálezy.

244 — podtyp rozšířený mezi scénáristy a tvůrci organizačních schémat a návodů.

226 — podtyp usilující o nejvyšší úspěchy v oboru, náročný také k jiným lidem.

109, 118, 127, 136, 145, 019, 028, 037, 046

Patříte k Typu 6: «Vynálezce, konstruktér».

Tito lidé mají vysloveně technické vlohy, bohatou představivost, prostorové vidění. Často se zabývají nějakou technickou tvorbou, zaměstnáni bývají v technických profesích a inklinují k vynálezcovské a konstruktérské činnosti. Dodržují ty společenské normy, které si sami vytvoří. Jsou více orientováni na objektivní činnost. Jsou emotivní, vládnou jim vlastní originální myšlenky. Někdy se jejich tvůrčí činnost neprojevuje jenom v materiální sféře technické oblasti, ale i ve sféře intelektuální, myšlenkové. Mají velmi dobrou paměť a jsou opravdu velmi dobří pozorovatelé. Vnější materiální svět je obvykle upoutává více než subjektivní prožívání. Fakta mají v jejich očích daleko větší hodnotu, nežli úvahy a teorie. Jejich vůle a energie se zaměřují na materializaci nápadů a vynálezů, na racionalizaci a rekonstrukci technických objektů. Jsou velmi pracovití a často dosahují významných výsledků v činnosti, kterou si zvolili. Nejrůznější chytré nářadí a nástroje mají i v domácnosti, protože jejich sklon k opravování a vylepšování se projevuje nejenom v profesi, ale často je i koníčkem.

019 — podtyp vládnoucí schopností poutavých forem vzájemné reakce s publikem, například jako nenapodobitelný moderátor společenských akcí.

145 — podtyp věnující se skladatelství, nebo jako koníčka pěstující zpěv; často mívá hudební vzdělání.

550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280,154, 163, 172, 181, 190, 055, 064, 073, 082, 091

Patříte k typu 7: «Emotivní».

Tento typ lidí je vybaven vysokou empatií. Jsou to lidé laskaví a dobrosrdeční. Jen těžce snášejí scény krutého násilí ve filmu nebo ukázky kriminální činnosti. Jsou vysoce citliví k neštěstí jiných. Nepříjemní zprávy nebo události je dokážou na dost dlouhou dobu vykolejit. Bolest a utrpení jiných lidí v nich vyvolává velmi silnou reakci, což je zbavuje velkého množství energie.

To jim často brání v realizaci vlastních možností. Mají velmi silnou citovou paměť, jejich city jsou hluboké a stálé. Pokládají za svou povinnost pomáhat jiným v neštěstí a v nouzi.

Můžeme je zcela oprávněně nazvat altruisty, schopnými sebeobětování. Vynikají skromností, snaží se zamlčovat nebo zmenšit vlastní zásluhy, s jakoukoli chválou nepočítají. Jsou mírní, citliví a taktní, nedokážou se urazit ani urazit někoho jiného. Pokud jde o jejich vnitřní duševní zásady, jsou zcela neochvějní, nezaleknou se hrozeb a neustoupí ani o krok od toho, co pokládají za správné. Mají intuitivní schopnost odhadnout založení a proniknout do duševního života jiných lidí. Věří v možnosti osvětové činnosti a myšlenkového a mravního přerodu lidstva. K lidem trpícím nouzí a ztrátami chovají horoucí, obětavou lásku. Jsou aktivní a energičtí při uskutečňování myšlenek, které je hluboce oslovily. Jejich milosrdenství často nezná mezí.

901, 802, 703, 604, 505, 406, 307, 208, 109

Patříte k typu 7: «Opačný emotivnímu».

Tito lidé sice soucítí s jinými, zároveň však vznášejí dosti tvrdé požadavky. Zvnějšku tedy předvádějí soucit k jiným, avšak v konkrétních případech vidíme tvrdou náročnost, někdy až přehnanou. Z řad těchto lidí bývají ti mimořádně nároční pedgogové, kteří žáky donutí dělat to, co je třeba, přes jejich odpor, nemoci nebo jiné důvody. Nacházíme je mezi režiséry, o nichž se říká, že jsou despotičtí, mezi vedoucími pracovníky, kteří se k podřízeným chovají s neúměrnou náročností. Můžeme je občas také najít jako prodavače ve službách nebo obchodech. Obvykle dávají najevo každou, i sebemenší „moc“ a nevyhýbají se hrubostem. Je to jejich způsob utvrzení vlastní sebejistoty. Umějí skvěle vycítit lidi, na které platí tlak a neváhají ho vyvinout.

Snaha dostat se v životě za každou cenu nahoru a udělat kariéru nutí tyto lidi koncentrovat veškerou energii a rozumové schopnosti na dosažení cíle, přičemž se často uchylují k různým chytráctvím, lichocení a oportunismu. Jsou velmi samolibí a urážliví a často v nevinném žertu vidí urážku, posměch nebo jízlivost. Umějí se mstít a tomu, kdo je podle jejich názoru urazil, se zkusí pomstít s velkou pravděpodobností.

About the author

admin

Leave a Comment