PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Numerologický test určující úroveň rozvoje vaší duše

Written by admin

Tento numerologický test je založen na postupném sečtení všech čísel data narození. Příklad: narození 6. dubna 1972. Sčítáme 6+4+1+9+7+2=29. Jiný příklad: narození 10. října 1976. Sčítáme 10+10+1+9+7+6=43. Čísla označující den a měsíc tedy dále nerozkládáme na jednotlivé číslice – například 10 na 1+0, sečítáme je celá.

V každém případě musíte dostat číslo nepřevyšující 59. Pokud by 59 převyšovalo, proveďte jeden součet číslic navíc. Příklad: narození 20. prosince 1999. Sčítáme 20+12+1+9+9+9=60, sečteme ještě jednou: 6+0=6. Výsledné číslo představuje váš osud, vliv skrytých sil působících na něj zvnějšku a souhrn toho, co vám přinese budoucnost.

Podívejte se, do které skupiny čísel patříte. Ukazují na úroveň rozvoje vaší duše.

Od 1 do 9

Nepřítomnost karmických závazků jako takových, kromě závazků rodu. Lidé této úrovně nemají stanoveny žádné cíle, není vyžadován seberozvoj. Mohou se věnovat čemu chtějí. Jedinou podmínkou je, že musejí žít v souladu s vlastním svědomím.

Od 10 do 19
První úroveň. To znamená, že hlavní pozornost musíte věnovat rozvoji vlastní osobnosti, pěstovat si vůli, zdokonalovat tělo i ducha. Čekají vás pozemské věci, vyšší sféry pro vás nebyly stvořeny.

Od 20 do 29
Druhá úroveň. Člověk, který se zde nachází, si musí odpracovat svoji pozemskou karmu a vycházet přitom z vlastních zdrojů, z odkazu zkušeností svých předků. Rozvíjejte intuici, učte se ovládat své podvědomí.

Od 30 do 39
Úroveň lidí schopných ovlivňovat vědomí lidí ve svém okolí. Pokud se nacházíte  na třetí úrovni ztělesnění, musíte vědět, že vaším posláním v tomto životě je naučit jiné filosofickému pohledu na život a základům bytí. Proto se i vy sami musíte velmi mnoho učit, abyste získané znalosti mohli předávat dál.

Od 40 do 49
Nejvyšší úroveň vědomí. Intelektuál, filosof, učitel. Musíte se snažit poznat vyšší smysl bytí a základy uspořádání světa. Vaším životním cílem je přechod na novou úroveň vědomí.

Od 50 do 59
Člověk páté úrovně je pozorovatelem, prostředníkem mezi nejvyšší Moudrostí a lidmi. Je nositelem skrytých informací. Tato úroveň vás zavazuje vést takový způsob života, který obohacuje duši a zušlechťuje rod. Vaším cílem by mělo být sebezdokonalování v osamělosti.  Neznamená to ovšem, že lidé náležející k této úrovni jsou vždy čistí a neposkvrnění. Velmi často jsou to prostě miláčkové osudu, kteří všech požitků dosahují daleko snáz než jiní lidé. Často narazíme na to, že přestávají na svůj rozvoj dbát, nepracují na sobě ani na své duši, morálně upadají a žijí pouze konzumem. V příštím životě   na ně samozřejmě čeká odplata a přechod do nižší úrovně.


Co znamenají čísla 29 a 43 z našich příkladů v životě lidí, si můžete najít následujícím výkladu. Zbývá pouze dodat, že každých 29 let v prvním a každých 43 let ve druhém případě dojde v jejich osudu k důležitým událostem.

10 — šťastné číslo. Znamená čestnost a sebejistotu. Postup vzhůru, vzlet. Velmi příznivé znamení do budoucna.

11 — nejednoduché číslo. Varuje před skrytým nebezpečím, zkouškami a zradou. Dotyčný by se mohl věnovat okultním vědám, ale jen s velkou opatrností.

12 — symbol utrpení a neklidu. Osoba čísla 12 by se snadno mohla stát obětí intrik. Nesmí jít hlavou proti zdi, nesmí vstupovat do jakýchkoli svazků a organizací, ať je jejich cílem odpor vůči komukoli.

13 — symbolizuje změnu plánů i změnu bydliště a také varuje před nebezpečím.      Za dávných dob se říkalo, že ten, kdo porozumí třináctce, získá sílu a moc. 13 je znamením vážných životních změn, a to jak kladných, tak záporných.

14 — varuje před nebezpečím přírodních živlů: větru, vody, ohně a vzduchu. Zároveň je příznivá dohodám a s jistým rizikem i byznysu. Pokud vám 14 vyjde při výpočtu budoucích událostí, musíte být velmi opatrní.

15 — lidé tohoto čísla spojují obroský temperament s osobní přitažlivostí, které umějí využít k dosažení cíle. Patnáctka podporuje řečnický talent a hudební vlohy. Věští úspěch, někdy však lidi přiměje, aby se ve svém zištném zájmu uchýlili k magii.

16 — oznamuje blížící se pohromu nebo změnu plánů. Toto číslo upozorňuje na zlý osud, který by mohl člověka postihnout a také na nezbytnost vysoké opatrnosti při         všech rozhodnutích, aby se dotyčný vyhnul fatálním tendencím.

17 — číslo vysoce duchovní. Svému nositeli přináší štěstí, svobodu i životní změnu.

18 — číslo zničení duchovní stránky světa. Lidé osmnáctky bývají krutí, jsou to rodinní výtržníci a despotové, rváči a účastníci různého druhu výtržností a protispolečenských vystoupení. V některých případech značí 18 také byznys, ovšem  nepoctivý. Toto číslo také souvisí s podvodem a zradou ze strany okolí. Varuje rovněž před nebezpečím vod, ohně a výbušnin.

19 — symbolizuje Slunce. Číslo mimořádně příznivé, přinášející štěstí, úspěch, úctu a uznání.

20 — zde je výklad dvojznačný. Na jedné straně vyzývá dvacítka k akci, k realizaci nových plánů, musejí to však být plány vpravdě grandiózní. Na druhé straně signalizuje překážky na cestě k cíli, překonatelné cestou rozvoje duchovní stránky člověka.

21 — je symbolem Vesmíru. Číslo cti, životního vzestupu a úspěchu. Znamená vítězství v bitvě. Z hlediska budoucích událostí číslo neobyčejně příznivé.

2258 — čísla laskavého, důvěřivého člověka se spoustou chyb. Varují lidi před omyly a chybami, naznačují jim, že žijí v zajetí iluzí a jsou schopni probrat se teprve            ve chvíli nebezpečí. Pokud jde o budoucnost, vyžadují tato čísla krajní obezřetnost  ve všem.

2359 — tato čísla mají kouzelnou moc, věští úspěch, pomoc v práci a kariéře.            Ve vztahu k budoucnosti jsou dobrým znamením, slibují úspěch v každém podnikání.

6243342 — šťastná čísla: úspěch a podpora v každé nové záležitosti, úspěchy        v lásce. Ve vztahu k budoucnosti jsou to dobrá znamení.

2534 — schopnost poznání cestou vlastní zkušenosti. Nemůžeme je nazvat jednoznačně šťastnými. Jejich nositelé zažívají kvůli své vlastní povaze v první části života těžké zkoušky. Ve vztahu k budoucnosti jde však o čísla šťastná, protože nositelé jsou schopni přeměnit svou zkušenost v moudrost a nedopustí se stejných chyb dvakrát.

26354453 — varují před smrtelným nebezpečím v budoucnosti. Nositelé mají mimořádně vyostřený instinkt pro blížící se katastrofu. S věkem v jejich životě přibývá zklamání. Musejí být maximálně opatrní.

27364554 — dobrá znamení. Nositelé se dočkají odměny za svoje produktivní myšlení, tvůrčí práci a vysoké intelektuální schopnosti. Ve vztahu k budoucnosti jsou tato čísla rovněž příznivá.


2855 — velká protikladnost a dvojakost. Tito lidé vládnou velkými schopnostmi. Zároveň však jsou to lidé neodmítající polopravdu a stojící v opozici k zákonu. Mají sklon jít životem jen vyšlapanými cestami. Ve vztahu k buducnosti nepříliš dobré číslo.

29384756 — znamenají neupřímnost, klam a dokonce i zradu ze strany lidí okolo. Ustavičné srážky s těžkými zkouškami, podtrhy ze strany přátel i opačného pohlaví. Také pokud jde o budoucnost signalizují tato čísla zvýšené nebezpečí..

30394857 — znamení rozumové, intelektuální převahy. Nositelé nijak neskrývají své tíhnutí k materiálním hodnotám. Čísla spíše neutrální, nevěští ani štěstí, ani neštěstí. Všechno záleží na touze a jednání nositelů.

314049 — podobně jako u předchozích, tito lidé však bývají pohrouženi do sebe, často jsou osamělí, a to i uprostřed bouřlivých událostí. Z hlediska materiálního čísla dosti nepříznivá.

324150 — tato čísla jsou nadána stejně magickou silou, jako číslo 23. Jejich nositelé mívají zcela harmonické vztahy s velkým počtem lidí, musí však před nimi skrývat své plány – jinak by se nevyplnily. Jsou to čísla příznivě nakloněná budoucnosti.

3746 — čísla laskavosti, šťastné lásky a přátelství. Výborné vztahy s opačným pohlavím a zdar v pracovních plánech. Navíc příznivě ukazují i budoucnost.

4352 — dosti nešťastná čísla. Symbolizují totiž revoluce, převraty a rány osudu. Ani budoucnost se nerýsuje příznivě. Nositelé musejí být velmi opatrní a silní.

51 — znamení velikého potenciálu, povaha bojovníka. Signlizuje nečekanou kariéru. Příznivě je nakloněno vojákům, námořníkům a nejrůznějším vedoucím pracovníkům.

About the author

admin

Leave a Comment