PSYCHOLOGICKÉ TESTY

Jaké barvy jste si okamžitě všimli?

Written by admin

Podle psychologa Heinricha Frillinga je tento test 97% přesný. Podívejte se tedy na nákres, pomalu obkreslete kruh očima. Jaká barva vám padla do oka?

Jaké barvy jste si okamžitě všimli?

1 kruh – červený

Postava je jednoznačná, celistvá, poměrně silná a režírovaná.

Osobnost je poněkud uzavřená, sobecká, tajnůstkářská. V komunikaci má zpravidla k hledání „duchovní blízkosti“ daleko, přátelství je do značné míry vnější, formální povahy.

Aktivní v rodinné výstavbě. Zaujatá životní pozice je velmi stabilní. Základem pro utváření životní filozofie jsou především životní zájmy. Pohled na svět bez kritického myšlení.

Myšlení jako celek je flexibilní, ale zároveň je kreativně omezené, ale zpracovaný intelektuální materiál je dostatečně hluboce a pevně pojat. Vnímání života je konkrétní, jasné a také omezené na sféru rodiny a výroby.
Dobrý výkon, zpravidla se jedná o výkonné pracovníky. Práce by měla být konkrétní, věcná. Zvláštní pozornost věnují svému vzhledu, i když někdy projevují touhu mít samostatné módní věci. V každodenním životě jsou praktické.

2 kruh – modrý

Charakter není příliš jednoznačný a pevný. Jedním z charakteristických rysů je nespokojenost s vlastním postavením, „drcení každodenním životem“. Je zde v různé míře vyjádřena touha (snaha) zlepšit svou vlastní situaci. Společenský. Do jisté míry náchylný, zasněný, zranitelný.

Životní vnímání není složité, povrchní.

Nevěnují zvláštní pozornost ideologickým otázkám. Okruh zájmů není nijak zvlášť pestrý a hluboký.
Myšlení, emoční mobilita, pracovní kapacita, každodenní kvality mají sklon k průměrné úrovni projevů. Také způsob oblékání, samozřejmě v závislosti na prostředí.

3 kruh – bílý

Postava je celkem jednoznačná, trochu rozporuplná. Docela sobecké, trochu závistivé. Nespokojenost s jejich vlastní situací je vlastní.

Komunikace a přátelství jsou poněkud formální. Nevěnují zvláštní pozornost ideologickým otázkám. Životní filozofie je povrchní. Výkon je dobrý.
Obvykle se jedná o výkonné pracovníky. V běžném životě jsou do jisté míry praktické a racionální.

4 kruh – růžový

Charakter není příliš jednoznačný a pevný. Tato barva často charakterizuje přechodnou fázi života. Stav těchto lidí může působit dojmem nestabilního, dočasného, ​​podléhajícího změnám pod vlivem objektivních okolností. V tomto stavu je fixní poloha relativní stability životní dráhy, vyznačující se příznivou shodou okolností.

Osobnost se stává poměrně měkkou, spíše jemnou.
Touha po stavu klidu a míru je vlastní. Převládá dobrá, klidná, vyrovnaná nálada, která však nepostrádá emocionální povznesení. Každodenní činnost nese punc určitého mechanismu, automatismu.

Ve vztahu k okolí dominuje emocionální princip. Neexistuje žádná vyjádřená touha porozumět bytí. K mnoha věcem zůstávají lhostejní, ve vnímání je jakási emocionální a intelektuální otupělost. Pohyb života probíhá setrvačností.

Vnímání vlastní situace je přehnaně optimistické, i když obecně je vše vnímáno zcela objektivně.Myšlení je zcela jasné a logické. Výkon je dobrý. V každodenním životě se snaží o praktičnost a racionalismus. Mají tendenci věnovat pozornost svému vzhledu.

5 kruhů – modrá

Charakter je jednoznačný, celistvý, se silnou vůlí. Osobnost je dosti sobecká, zdrženlivá, trochu „chladná“ ve vztazích s ostatními lidmi.

Neodmyslitelné: vytrvalost, kariérismus, přímost a jasnost vnímání života. Jsou společenští kvůli obchodu – zde jsou snadné a příjemné.
Životní filozofie je vědomá, promyšlená, podložená. Světový názor je stabilní, osobní zájmy jsou vůdčím principem při jeho utváření. Obecně jsou náchylní k novým věcem, ale vykazují sklony ke konzervatismu. Emocionálně sedavý.
Výkon je stabilní. Tvrdý k lidem. Mstivý. V každodenním životě jsou praktičtí a racionální.

6 kruhů – zelená

Postava je jednoznačná, trochu rozporuplná. Infantilní. Emocionálně mobilní. Citlivý, snadno zraněný, zasněný. Jsou přátelští a společenští.

Docela snadno přicházejí do kontaktu s lidmi, usilují o přátelství, ale nemají příliš blízké přátele, i když s jednotlivci udržují spíše vřelé vztahy.

Jednoduché a jasné vnímání života, životní filozofie je mělká, k mnoha předmětům a jevům není ustálený vztah.

Světonázor jako celek je dobře zavedený, ale nevznikl v důsledku dlouhého, smysluplného kritického přístupu, ale ve větší míře spontánně, sám od sebe. Vnímavý k umění, nový. Kreativita je poměrně rozvinutá.

Výkon je dobrý, ale nestabilní, podléhá vzestupům a pádům, v závislosti na náladě a nadšení. Věnují pozornost svému vzhledu. V běžném životě nejsou úplně praktické a racionální.

About the author

admin

Leave a Comment